Op deze pagina alle informatie betrekking hebbende op mijn aanvraag bestemmingswijziging voor de realisatie van een bouwblok op Zwaagdijk 212 op basis van de Natuurschoonwet 1928. De bestemmingswijziging is eind 2021 gerealiseerd. 

 

Aanvraag principeverzoek van 29 augustus 2018
Wat vooraf ging aan het principeverzoek was de positieve grondhouding die de overgrote meerderheid van de gemeenteraad in april 2017 had aangenomen ten aanzien van mijn plannen, mits mijn perceel land zou kunnen gaan voldoen aan de eisen van de Natuurschoonwet 1928.
- Motie van de VVD en CU van 6 april 2017 inzake een positieve grondhouding ten aanzien van mijn plannen mits het perceel een landgoed wordt conform de natuurschoonwet 1928:

http://www.awiering.nl/principeverzoek_2018/20170406_motie_over_initiatief_landgoed_en_kromme_leek_gebied.pdf

- Bijlage bij de motie van de VVD en CU van 6 april 2017: http://www.awiering.nl/principeverzoek_2018/20170406_bijlage_bij_motie_over_initiatief_landgoed_en_kromme_leek_gebied.pdf


In november 2017 kreeg ik uitermate goed nieuws: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën hadden positief besloten en mijn perceel met terugwerkende kracht bestempeld als landgoed conform de natuurschoonwet 1928!!! Ik ben daarna onmiddellijk aan de slag gegaan met het beplantingsplan. Een poging van Bouwbureau Schouten om overleg te voeren met de gemeente over het tekenen van een huis was mislukt, en daarom maar zelf aan de slag gegaan met het tekenen.
De gemeente heeft op 29 augustus 2018 aangegeven dat ze eerst een nieuw principeverzoek wilden ontvangen, en dat is nog dezelfde dag toegestuurd naar de gemeente:

Aanvraag principeverzoek bouw huis van 29 augustus 2018: /principeverzoek_2018/20180829_aanvraag_principeverzoek_bouw_huis_zwaagdijk_212.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: correspondentie met Wageningen Universitaire Research inzake rapport spuitzone uit 2014:  /principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20160924_correspondentie_met_wageningen_ur_inzake_rapport_2014.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: aanvraag van Mommers Landgoedadvies bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor rangschikking NSW 1928:
/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20170417_mommers_aanvraag_nsw_de_duinen.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: openstellingskaart van Mommers Landgoedadvies tbv Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor rangschikking NSW 1928:
/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20170417_mommers_openstellingskaart_bij_aanvraag_de_duinen.pdf
- Bijlage bij principeverzoek: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangstbevestiging van de aanvraag door Mommers Landgoedadvies inzake rangschikking NSW 1928:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20170512_ontvangstbevestiging_aanvraag_landgoed_de_duinen.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: Positieve beslissing Minister van Landbouw en Minister van Financiën inzake rangschikking onder de NSW 1928

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20171106_beschikking_de_duinen.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: artist impression van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, zuidkant:
/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180523_woning_zwaagdijk_212_01.jpg
- Bijlage bij principeverzoek: artist impression van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, oostkant:/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180523_woning_zwaagdijk_212_02.jpg

- Bijlage bij principeverzoek: artist impression van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, westkant:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180523_woning_zwaagdijk_212_04.jpg

- Bijlage bij principeverzoek: schetsplan van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, plattegronden en aangezichten:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180611_schouten_schetsplan.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: situatietekening van het door Bouwbureau Schouten getekende huis, situatie ten opzichte van de omgeving:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_20180611_schouten_situatie.pdf

- Bijlage bij principeverzoek: plaatje uit Google Earth met daarop een tekening van een mogelijk bouwblok rekening houdende met 50 meter afstand tot de paardenschuur van de buurvrouw:

/principeverzoek_2018/bijlage_principeverzoek_google_earth_zwaagdijk_212_een_bouwblok_50_meter_afstand.jpg

De gemeente Medemblik heeft op 5 september 2018 een ontvangstbevestiging gestuurd inzake het principeverzoek:

/principeverzoek_2018/20180905_ontvangstbevestiging_gemeente_principeverzoek_zwaagdijk_212.pdf


In de vergadering van de Gemeenteraad van de gemeente Medemblik van 6 juni 2019 is o.a. de kaderstellende notitie "kansen voor Landgoederen" behandeld. Met een kaderstellende notitie bepaalt de raad aan welke voorwaarden (kaders) het college zich moet houden bij de uitvoering van beleid. In dit geval wil het college weten aan welke kaders ze zich moet houden bij het toetsen op het inrichten van landgoederen in de gemeente Medemblik. In het raadsvoorstel geeft het college aan met de kaders een pilot uit te willen voeren voor een principeverzoek dat bij het college is ingediend. Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Medemblik positief besloten, met een bijna raadsbrede meerderheid (alleen PW2010, Groen Links en Progressief Westfriesland bleven tegen).
20190606_raadsvoorstel.pdf

20190606_kaderstellende_notitie_kansen_voor_landgoederen.pdf

20190606_informatienota.pdf
20190606_inventarisatie_beleid_kromme_leek.pdf
20190606_amendement_vvd_norm_80_procent_vervangen_door_90.pdf
20190606_presentatie_landgoederen.pdf

Naar aanleiding van de kaderstellende notie, waarin gevraagd wordt om bijvoorbeeld een kano-aanlegsteiger (wat ik sowieso van plan was aan te leggen, maar niet specifiek opgenoemd had in mijn principeverzoek) bij deze alsnog een situatieschets met daarop aangegeven de plaats van een aanlegsteiger voor kano's en visstek voor sportvissers: 20191024_situatieschets_aanlegplaats_kanos_en_visstek.jpg

Bouwblok voor een woning
Hier een analyse van de afstanden die aangehouden moeten worden van de gevel van het huis tot 1) de paardenstal van de buurvrouw 2) de erfgrens van de buurvrouw 3) de Kromme Leek: zoekgebied_bouwblok.html
Hier een tekening van het definitieve door de Gemeenteraad vastgestelde bouwblok met daarop de locatie waar de architect de woning voorlopig gesitueerd heeft:
situatieschets_woning_architect

Welstand
Op 19 november 2019 heeft Mooi Noord-Holland een advies uitgebracht: /landgoed_files/20191119_mooi_noordholland_advies_zwaagdijk_212.pdf
Hier een document met afbeeldingen (met behulp van Google Earth) van een aantal huizen in Zwaagdijk-oost. In de nieuwbouwwijk van Zwaagdijk overheersen de hoge dakgoten. In het dorpslint van Zwaagdijk-oost zijn nagenoeg alle wat nieuwere huizen, en alle mooie huizen, voorzien van hoge dakgoten. Als er ruimte voor is, dan staan de woonhuizen naast de bijbehorende schuren. Zie 20191126_document_met_voorbeelden_huizen_zwaagdijk_oost.pdf
Ontwerp van een woning, getekend door een gerenomeerde architect, die na een paar aanpassingen door de welstandscommissie voorzien is van een positief advies:
schets_woonhuis_3d
Indien u interesse heeft in alle tekeningen, dan graag contact opnemen met André Wiering, 0620000717 (indien niet bereikbaar via de gewone telefoon, dan mogelijk wel via Whatsapp)

Bestemmingsplan
Voorafgaande aan de aanvraag bestemmingswijziging heeft de gemeente nog gevraagd om een inrichtingsplan die moest zijn opgesteld door een erkend en universitair opgeleide landschapsarchitect. Hier het document: 20201204_inrichtingsplan_landgoed_de_duinen_zwaagdijk_212.pdf . De landschapsarchitect zelf vindt het ook een mooie opdracht om aan te werken: https://www.vandermeilandschap.nl/nieuws .
Half december 2020 is het ontwerp aanvraag bestemmingswijziging ter inzage komen te liggen bij de gemeente en de provincie.
Hier de complete aanvraag in pdf-formaat, waarin het inrichtingsplan is verwerkt: 20201207_ontwerp_aanvraag_bestemmingswijziging_zwaagdijk_212.pdf
Hier een plaatje van het plangebied, behorende bij de aanvraag bestemmingswijziging: 20201207_plangebied_bij_ontwerp_aanvraag_bestemmingswijziging.pdf
Hier de presentatie door de landschapsarchitecte van 6 oktober 2021 gegeven voor politici en buurtbewoners en dorpsraden in de schuur op het adres Zwaagdijk 212: 20211006_landschapsarchitecte_presentatie_zwaagdijk_212.pdf
Naar aanleiding van opmerkingen van de brandweer, de welstandscommissie, en naar aanleiding van opmerkingen van buren op 6 oktober 2021, is het inrichtingsplan aangepast. Hier het aangepaste inrichtingsplan van 11 oktober 2021:  20211011_inrichtingsplan_landgoed_de_duinen_zwaagdijk_212.pdf
Officiële bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeente Medemblik op 9 december 2021: https://www.medemblik.nl/fileadmin/Medemblik/website/Nieuws/Gemeentenieuws/2021/Gemeentenieuws_09_december_2021.pdf
Het definitieve bestemmingsplan is te vinden op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/home en daar zoeken op "Landgoed Zwaagdijk 212 Zwaagdijk Oost". U komt dan op het door RHO geschreven bestemmingsplan inclusief alle bijlagen: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0420.BPKZWAAGDIJK212-VA01/t_NL.IMRO.0420.BPKZWAAGDIJK212-VA01.html

Enkele belangrijke documenten inzake mijn aanvraag voor een bouwblok

- Verhelderend artikel uit Elseviers Magazine inzake oprichting landgoederen van 30 januari 2010: 20100130elsevier_landhuis.jpg

- Provincie Noord-Holland: 20110207gespreksverslag_dhr_blok_provincie_nh.doc (De provincie is zeer enthousiast over de realisatie van nieuwe landgoederen in Noord-Holland en wil de realisatie van nieuwe landgoederen actief stimuleren.)

- Dorpsraad Zwaagdijk-oost: 20110415schakel_verslag_vergadering_dorpsraad_8_maart_2011.pdf (met duidelijke positieve uitspraak inzake de realisatie van een landgoed)

- In maart 2015 heb ik mijn plannen voorgelegd aan de Historische Stichting "De Cromme Leeck". Deze stichting heeft in het verleden al veel goeds gedaan voor het Kromme Leek gebied. Helaas heeft de stichting zijn werkgebied beperkt tot het gebied van de voormalige gemeente Wognum. Hier de correspondentie met de Historische Stichting "De Cromme Leeck": 20150330correspondentie_met_stichting_de_cromme_leeck_inzake_landgoed_de_duinen.pdf
- In september 2015 heeft de Dorpsraad Zwaagdijk een mail gestuurd naar de gemeente Medemblik waarin de Dorpsraad, onder bepaalde voorwaarden, zijn steun uitspreekt: 20151028correspondentie_met_dorpsraad_zwaagdijk.pdf
 

Wetten, regels en plannen inzake landgoed

Natuurschoonwet 1928: zoek op http://wetten.overheid.nl/zoeken/ naar "Natuurschoonwet 1928"
Handleiding Natuurschoonwet 1928, uitgegeven door de (Dienst) Landelijke Service bij Regelingen (LASER) van het Ministerie van LNV:  https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Handleiding-Natuurschoonwet-1928.pdf 

Structuurvisie Noord-Holland 2040: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm

Nieuwe Agenda Groen van de provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Nieuwe-Agenda-Groen.htm

Tekst in de nieuwe agenda groen van de provincie Noord-Holland over nieuwe landgoederen: 201210provincie_nh_kiezen_voor_kwaliteit.htm

Bestemmingsplan Dorpskernen IV (waaronder ook Zwaagdijk valt):  Bestemmingsplan pdf-bestand (pdf, 64,463 kB)

Woonvisie Medemblik 2012-2020: http://www.medemblik.nl/Medemblik/Mediatheek/Website_Medemblik/Bewoner/Bouwen_wonen_verkeer/Beleid/Woonvisie_2012_2020_vastgesteld.org

Fiscale voordelen verbonden aan een landgoed

Er zijn veel fiscale voordelen verbonden aan landgoederen conform de Natuurschoonwet 1928. Voordelen zijn o.a.:
De grond van een gerangschikt landgoed zijn vrijgesteld van OZB.
Van de woning op het landgoed wordt de OZB niet berekend over de economische waarde van de woning maar over de "bestemmingswaarde" die ligt tussen de 60% en 90% van de WOZ-waarde.
De grond van een landgoed is vrijgesteld van belasting in box 3, de vermogensrendementsheffing.
Voor uw eigen woning op het landgoed moet u een bedrag tellen bij uw inkomen in box 1, het huurwaardeforfait. De hoogte daarvan is afhankelijk van de WOZ-waarde. Omdat de woning staat op een landgoed, geldt de lagere bestemmingswaarde. Daardoor wordt de inkomstenbelasting minder.
Bij openbare landgoederen wordt geen successierecht, schenkingsrecht of overdrachtsbelasting berekend.
Alle belastingvoordelen van een landgoed op een rijtje: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Rangschikking-als-landgoed-fiscale-faciliteiten.pdf

Enkele minder belangrijke documenten inzake het landgoed maar waar de gemeente wel interesse in heeft, niet interessant om naar te kijken

Exploitatieopzet landgoed 2021:  2021_exploitatieopzet_voor_onderhoud_en_beheer_landgoed_de_duinen.pdf

Verkeersmaatregelen ten tijde van de bouw van het woonhuis op het adres Zwaagdijk 212: verkeersmaatregelen_zwaagdijk_212.html
Analyse van de maximale hoogte van de dakgoot en het dak ten opzichte van de kruin van de weg, en de verschillende hoogtes ter plekke: analyse_goothoogte_en_bouwhoogte_zwaagdijk_212.html

Onterechte vergelijking tussen de plannen van het Leeker Woonland BV en de realisatie van een bouwblok op meer dan 5 hectare voor 90% openbare landbouwgrond

!Speciaal voor de politici in de gemeente Medemblik, nog één maal de echte plannen van het Leeker Woonland BV!: https://drive.google.com/file/d/0B3E35s89ZnQGRXRaRm5UU09lY0k/edit?usp=sharing

Dit naar aanleiding van de volgende tekst in de Woonvisie Medemblik 2012-2020 : "We zijn tegenstander van woonlandschappen. Grote statige huizen met parkachtige tuinen passen niet in het open landschap van Medemblik. De door projectontwikkelaars beoogde realisering van woonlandschappen in het Kromme Leekgebied heeft de gemeenteraad afgewezen."
Helaas staat in de brief van het college van 2 juli 2013 vervolgens de volgende tekst, waarbij gesuggereerd wordt dat het een citaat betreft uit de Woonvisie, maar dat is het niet!!! "Dit geldt uiteraard ook voor incidentele aanvragen van particulieren. De raad is voorts van mening dat er geen geschikte locaties voor woonlandschappen elders in de gemeente voorhanden zijn." De tekst "Dit geldt uiteraard ook voor incidentele aanvragen van particulieren" is dus géén citaat uit de woonvisie en is een interpretatie door de schrijver van de brief van 2 juli 2013. Het is in ieder geval duidelijk, zoals bevestigd door verschillende raadsfracties, dat met de tekst de plannen van het Leeker Woonland BV beschreven werden: de bouw van 1.350 woningen in het Kromme Leek gebied. Daarin waren grote statige huizen getekend met parkachtige (niet-openbare!) tuinen, een plan dat voorgoed een einde gemaakt zou hebben aan het Kromme Leek gebied. Daar was de gemeenteraad (terecht) op tegen. Uiteraard heeft de aanvraag van een bouwblok voor een huis helemaal niets te maken met "woonlandschappen"! Iedere suggestie dat een landgoed van meer dan 5 hectare (waarvan 90% open voor het publiek!) vergelijkbaar zou zijn met 1.350 woningen in het Kromme Leek-gebied is (als ik het mag zeggen) niet correct. De (terechte) veroordeling door de gemeenteraad van een (voor het Kromme Leek gebied) zeer negatief plan wordt gebruikt om een (voor het Kromme Leek-gebied) zeer positief plan af te kraken. Uiteindelijk is er in de commissie ruimte dan ook nooit de vraag opgekomen of mijn plan lijkt op de "woonlandschappen" uit de woonvisie.


Hier nog een pagina met veel historie, hoofdzakelijk het jarenlange gevecht van de familie Wiering met de voormalige gemeente Wervershoof : historie_gemeente.html