Analyse van de maximale hoogte van de dakgoot en het dak van de te bouwen woning

Uit het ontwerp bestemmingsplan Zwaagdijk 212:

"1.46 peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;"

"Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
[...]
2.2 de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
[...]
2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard
daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;"

"3.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
[...]
c. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste respectievelijk 7,00 m en 12,00 m
bedragen;"

Voor de verschillende hoogtes ter plaatse is gekeken naar het sonderingsrapport van 30 augustus 2005, zie 20050830_sonderingsrapport_schuur_geomechanica.pdf
Daarop is te zien op bladzijde 7 dat het water van de Kromme leek 1,83 meter lager ligt dan de "kruin van de weg". Opgemerkt kan worden dat de straat Zwaagdijk, zoals deze straat loopt langs het perceel, een vlakke weg is zonder hoogteverschillen, zodat het niet zoveel uit maakt waar de kruin van de weg gemeten wordt, maar het gaat om de kruin van de weg (de hoogte van de weg) ter plaatse van de hoofdtoegang/ entree van het perceel.
Op de kaarten met de sonderingen staat de diepte in meters ten opzichte van de referentie zijnde (ook in dit geval) de kruin van de weg. Hier een plaatje van de sondering nummer D3, hetgeen ligt in het zoekgebied voor de woning:

sonderingnummer D3 met vermelding maaiveld

Te zien is dat het huidige maaiveld ligt op -1,12 meter ten opzichte van de kruin van de weg.

Conclusies op basis van bovenstaande voor de verschillende hoogtes:

De maximale hoogte van de bovenkant van het dak bedraagt 12 meter boven de kruin van de weg, dus 13,12 meter boven het bestaande maaiveld.
De maximale hoogte van de bovenkant van de dakgoot bedraagt 7 meter boven de kruin van de weg, dus 8,12 meter boven het bestaande maaiveld.
De bovenkant van de betonvloer van de bestaande schuur is 20 centimeter hoger dan het bestaand maaiveld, dus -0,92 ten opzichte van de kruin van de weg
Het bestaand maaiveld is -1,12 meter ten opzichte van de kruin van de weg
Waterniveau van de Kromme Leek is -1,83 meter ten opzichte van de kruin van de weg.

Opmerking: in werkelijkheid wordt er bij de bouw geen gebruik gemaakt van de maximale hoogtes; hier wordt slechts aangegeven wat maximaal mogelijk zou zijn in het bestemmingsplan.