Zoekgebied voor een bouwblok

Op 18 februari 2020 is er een overleg geweest met de gemeente en met een Adviseur Ruimte en Milieu van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. Punt van bespreking was de afstand die minimaal aangehouden moet worden tussen een paardenstal en de woning.

De Wet Geurhinder en Veehouderij geeft het wettelijk kader voor geurhinder vanwege tot een veehouderij behorende dierenverblijven.
Voor het bepalen van de afstand die moet worden aangehouden, maakt de wetgever onderscheid in dieren waarvoor bij ministeriŽle regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en categoriŽn dieren waarvoor deze norm niet geldt. Wanneer geen geuremissienorm is vastgesteld, hetgeen geldt voor paarden, dan bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een geurgevoelig object: 1) tenminste 100 meter, wanneer het geurgevoelige object binen de bebouwde kom is gelegen en 2) tenminste 50 meter, wanneer het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen, met een minimum van 25 meter gevel tot gevel.
Voor de vraag of we binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom zitten is het onbelangrijk of je op de weg wel of niet sneller dan 50 kilometer per uur mag rijden. Het adres Zwaagdijk 212 ligt, in het kader van de Wet Geurhinder en Veehouderij, zonder enige twijfel buiten de bebouwde kom. De afstand moet daarom 50 meter bedragen.

De wetgever heeft middels de "Regeling geurhinder en veehouderij" nadere regels opgesteld. Deze regeling is te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0020711/2018-07-20
Hier staat in artikel 2 o.a.:

Artikel 2     

lid 2: Het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten wordt aangemerkt als punt waar de geur uit het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.

lid 3: De geurbelasting wordt bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten.

lid 4: Indien het dierenverblijf niet is overdekt, wordt de geurbelasting bepaald op de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, gerekend vanaf het punt van de begrenzing dat het dichtst is gelegen bij het desbetreffende geurgevoelig object.

Op basis hiervan kan gesteld worden dat als het dierenverblijf niet is overdekt, moet worden uitgegaan van de gevel van het dierenverblijf. Hier is het dierenverblijf wel overdekt, en moet dus worden uitgegaan van het "geometrisch gemiddelde van de emissiepunten" Dat "geometrisch gemiddelde van de emissiepunten" wordt aangemerkt als punt waar de geur uit het dierenverblijf treedt of wordt gebracht.
Of de aan weerszijde van de stal aanwezige raampjes wel of niet "groot" zijn en wel of niet deels open gemaakt kunnen worden is dus niet echt van belang (dat zou hoogstens van belang zijn als een gecompliceerde berekening gemaakt zou worden waar het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten precies ligt in de schuur, uitgaande van alle emissiepunten). Belangrijk is dat het dierverblijf wel of niet is overdekt! Zonder mechanische ventilatie behoort te worden uitgeaan van het midden van de schuur als zijnde het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten.

Verder is een afstand aangehouden van 30 meter tussen de bestemmingsgrens/kavelgrens (midden sloot) en de gevel van het huis.

Op 12 juni 2014 heeft mevrouw mr ir J.M.M. Kroon van A&S Advocaten te Wageningen een juridische analyse opgesteld met als conclusie dat 50 meter van de gevel van het huis tot het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten van de paardenstal gťťn probleem is. Ze schrijft: “De te verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van de woning zal naar mijn mening zeker wat betreft geur standhouden in een eventuele juridische procedure.”Zie
20140612brief_a_en_s_advocaten_inzake_stankcirkel_paardenstal.pdf

Volgens het advies van Mooi Noord-Holland behoort de afstand die aangehouden moet worden tussen de bebouwing en een sloot minimaal de breedte van de sloot te zijn. De breedte van de Kromme Leek is op enkele punten gemeten en bedraagt ongeveer 10 meter. Bij de tekening van het zoekgebied voor het bouwblok is daarom een afstand aangehouden van 10 meter.

Verder is het ook mogelijk om de woning te situeren meer in noord-westelijke richting, ook op voldoende afstand van de paardenstal van de buurvrouw, maar dat mogelijke bouwblok is hier niet getekend.

zoekgebied voor bouwblok