KIEZEN VOOR KWALITEIT

 

Provinciale agenda voor een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland

ONTWERP VOOR CONSULTATIE VRIJGEGEVEN DOOR GEDEPUTEERDE STATEN 18 SEPTEMBER 2012

 

 

PILOT NIEUWE LANDGOEDEREN

Vooral in de binnenduinrand en het Gooi hebben particulieren in het verleden door de ontwikkeling van landgoederen een stempel gedrukt op het landschap. Particulieren die een landgoed willen realiseren, zijn vaak bereid om op eigen kosten natuur te ontwikkelen en beheren. Nieuwe landgoederen kunnen diverse functies hebben: wonen met groen, zorg met groen, bedrijvigheid met groen of horeca met groen. Ook nu zijn er initiatiefnemers die graag nieuwe landgoederen willen vestigen. Omdat we het belangrijk vinden dat onze bewoners en bezoekers kunnen genieten van de natuur en het landschap, en landgoedontwikkeling goede natuurwaarden realiseert, is het doel van deze pilot om initiatiefnemers te faciliteren bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen.

Uit onderzoek is gebleken dat initiatiefnemers vooral behoefte hebben aan duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden van landgoedontwikkeling. Daarom stellen we een Leidraad Landgoederen op, binnen de kaders van de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Met deze leidraad bieden we initiatiefnemers een handvat voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed. De leidraad zal duidelijkheid geven over wat wel en niet kan, maar zal ook ruimte laten voor maatwerk per gebied. Daarnaast gaan we aan de hand van enkele concrete casussen (waaronder Smuigelpolder te Heerhugowaard en Koggenland) met initiatiefnemers en gemeenten in gesprek. Wij rapporteren hierover in 2013 aan Provinciale Staten.

 

Planning beleidsagenda Groen

15 oktober Deadline externe consultatie

18 oktober Behandeling commissie Ruimte & Milieu (cie R&M)

13 november Vaststelling definitieve agenda door Gedeputeerde Staten

26 november Behandeling cie R&M

17 december Behandeling Provinciale Staten

Voorjaar 2013 Provinciaal Groenprogramma