Historie Gemeente


Belangrijke oude documenten inzake correspondentie met de gemeenten Medemblik en Wervershoof,
voor de geschiedschrijving en als naslagwerk

 

Enkele belangrijke documenten inzake mijn aanvraag voor een bouwblok

- Analyse van de mogelijkheden voor landgoed "De Duinen" door architect: analyse_architect.pdf

- Verhelderend artikel uit Elseviers Magazine inzake oprichting landgoederen van 30 januari 2010: 20100130elsevier_landhuis.jpg

- Provincie Noord-Holland: 20110207gespreksverslag_dhr_blok_provincie_nh.doc (De provincie is zeer enthousiast over de realisatie van nieuwe landgoederen in Noord-Holland en wil de realisatie van nieuwe landgoederen actief stimuleren.)

- Dorpsraad Zwaagdijk-oost: 20110415schakel_verslag_vergadering_dorpsraad_8_maart_2011.pdf (met duidelijke positieve uitspraak inzake de realisatie van een landgoed)
- Milieuzonering huis, uitgebreide analyse die duidelijk maakt dat er geen enkel probleem bestaat voor wat betreft milieuzonering: milieuzonering_huis.htm

- Op 12 juni heeft mevrouw mr ir Kroon van A&S Advocaten te Wageningen een heldere brief geschreven met als conclusie dat 30 meter van gevel tot gevel geen probleem is:  20140612brief_a_en_s_advocaten_inzake_stankcirkel_paardenstal.pdf
- In juni  2014 heeft Wageningen Universitaire Research op verzoek van André Wiering een rapport uitgebracht inzake de spuitzone rond de fruittuin van Slippens: 20140630rapport_inzake_driftblootstelling_wiering_zwaagdijk_boomgaard.pdf 
Korte samenvatting: de spuitzone rond de fruittuin is geen enkel probleem. Met een extra (liefst wintergroene) windhaag en rekening houdend met de sloot en de nieuwe wetgeving met ingang van 2016 zou in principe zelfs op slechts 5 meter afstand van de insteek van de wal aan de kant van de fruittuin (dus 5 meter vanaf de eerste windhaag) al gebouwd kunnen worden. Ik ga uiteraard niet vlak naast de sloot bouwen, maar het zou in principe wel kunnen.
- In maart 2015 heb ik mijn plannen voorgelegd aan de Historische Stichting "De Cromme Leeck". Deze stichting heeft in het verleden al veel goeds gedaan voor het Kromme Leek gebied. Helaas heeft de stichting zijn werkgebied beperkt tot het gebied van de voormalige gemeente Wognum. Hier de correspondentie met de Historische Stichting "De Cromme Leeck": 20150330correspondentie_met_stichting_de_cromme_leeck_inzake_landgoed_de_duinen.pdf
- In september 2015 heeft de Dorpsraad Zwaagdijk een mail gestuurd naar de gemeente Medemblik waarin de Dorpsraad, onder bepaalde voorwaarden, zijn steun uitspreekt: 20151028correspondentie_met_dorpsraad_zwaagdijk.pdf

Correspondentie met de voormalige gemeente Wervershoof

- Aanvraag principebesluit realisatie landgoed bij het college van B&W van de voormalige gemeente Wervershoof: 20100119Aanvraag principebesluit realisering Landgoed.doc

- Afwijzing door het voormalige college van B&W op basis van vijf onjuistheden: 20100317antwoord_gemeente_op_principeverzoek.pdf

- Bezwaar tegen afwijzing (later bleek dat bezwaar niet mogelijk was omdat het niet ging om een besluit van de gemeenteraad): 20100324bezwaar_tegen_afwijzing.doc

- Uitnodiging hoorzitting naar aanleiding van het ingediende bezwaar: 20100805uitnodiging_hoorzitting_gemeente.jpg (later bleek dat bezwaar dus onmogelijk was)

- Hernieuwd principeverzoek bestemmingswijziging: 20101011principeverzoek_bestemmingswijziging.doc

- Aanvraag bestemmingswijziging bij de gemeenteraad (alleen de gemeenteraad is bevoegd): 20101117aanvraag_bestemmingswijziging_raadsadviescomm&raad.doc

- Juridische analyse van de onjuistheden in de afwijzing door het college van B&W: 20101117bijlage_bij_aanvraag_bestemmingswijziging_jurist.doc

(Op de laatste aanvragen kon de gemeenteraad geen antwoord meer geven aangezien de gemeente Wervershoof per 1 januari 2011 ging fuseren met Medemblik en Andijk.)


Correspondentie met de gemeente Medemblik

- Brief aan de wethouder Ruimtelijke ordening: 20110210wethouder_gutter_medemblik.doc (beantwoord door een negatieve brief van het hoofd Ruimtelijke Ordening)

- Oproep aan alle raadsfracties om zich (het liefst unaniem) uit te spreken voor de realisatie van een landgoed: 20121203oproep_aan_raadsleden_voor_steun.doc

- Op verzoek van sommige raadsleden, voor alle zekerheid, een principe-verzoek gericht aan het college van B&W van Medemblik: 20121210aanvraag_principebesluit_realisering_landgoed.doc

- Negatief antwoord van het college van B&W van de gemeente Medemblik op het principe-verzoek: 20130702antwoord_op_principeverzoek.pdf

- Brief aan de Gemeenteraad van de gemeente Medemblik van 17 augustus 2013 met het verzoek de op onjuiste feiten gebaseerde adviezen van de Milieudienst Westfriesland te negeren: 20130817brief_aan_gemeenteraad.pdf en bijlage met tekening vernieuwd bouwblok: tekening_beoogd_bouwblok_midden_perceel.jpg Overigens is dit verzoek van 17 augustus geschreven voordat het (interne) rapport van de milieudienst op mijn verzoek naar mij toegestuurd is.
- Voorafgaande aan de behandeling van mijn principeverzoek in de commissie ruimte op 19 september 2013 heb ik tijdens de commissievergadering ingesproken en een kleine correctie aangebracht op de brief van 17 augustus 2013: de in 2007 ingevoerde wetgeving inzake milieuzonering is óók van toepassing op paardenstallen. Volgens de wet moet uitgegaan worden van het geometrisch gemiddelde van de emissiepunten tot de gevel van het huis, hetgeen (bij afwezigheid van mechanische ventilatie) een (minimale) correctie oplevert ten opzichte van de op 17 augustus 2013 toegestuurde tekening van een bouwblok: tekening_beoogd_bouwblok_midden_perceel_zonder mechanische ventilatie.jpg

- Op 2 oktober 2013 heeft het college geantwoord op vragen vanuit de raadsadviescommissie: 20131002_informatienota_aanvullende_informatie_door_college_aan_raad_inzake_landgoed_wiering.pdf
Bijlage1: 20131002_informatienota_bijlage_1_luchtfoto_mfa.pdf
Bijlage3: 20131002_informatienota_bijlage_3_situatieschets_milieuzonering.pdf

- Op 17 september 2014, op basis van nieuwe informatie inzake milieuzonering, na afspraken met het ambtelijk apparaat, een nieuwe principeverzoek ingediend: 20140917principeverzoek_bouwblok_landgoed.doc

- Op 11 november 2014 heeft de afdeling Omgeving & Samenleving namens het college een antwoord gegeven op mijn schetsplan: 20141111antwoord_namens_college_op_schetsplan_eclusief_milieuzonering.pdf

- Op 17 november 2014 heeft de gemeente op verzoek het advies inzake milieuzonering van de Regionale Uitvoeringsdienst NHN van 27-10-2014 toegestuurd: 20141117advies_regionale_uitvoerings_dienst_inzake_milieuzonering.pdf

Geweldig nieuws: de 50 meter afstand tot de fruittuin is eindelijk officieel van de baan!!! Dit opent de mogelijkheid om mijn plannen te gaan bespreken met verschillende raadsfracties!
- Op 8 maart 2015 heb ik een open brief geschreven ten behoeve van alle raadsfracties. Graag wil ik deze brief komen toelichten in alle raadsfracties: 20150308vraag aan alle raadsfracties
- Op 10 november 2015 heb ik een verzoek gestuurd naar de gemeenteraad van Medemblik. De VVD heeft toegezegd mijn verzoek te zullen agenderen voor de Commissie Ruimte: 20151110brief_aan_gemeenteraad.docx

Verschillende tekeningen van Zwaagdijk 212 en mogelijkheden voor een bouwblok

- Weergave perceel grond Zwaagdijk 212 (5,1690 hectare): Zwaagdijk_212_met_lijnen.jpg

- Detailweergave bestaande schuur op het perceel grond Zwaagdijk 212: detailweergave_schuur_zwaagdijk_212.jpg

- Breedte van het perceel grond Zwaagdijk 212: detailweergave_zwaagdijk_212_breedte.jpg

- Afstand van het beoogde hoofdgebouw tot het midden van de weg: detailweergave_zwaagdijk_212_afstand_weg.jpg

- Per 2 april 2013 vernieuwd beoogd bouwblok (rekening houdende met de vermeende stankcirkel rond de paardenschuur van Kompier 50 meter gevel tot gevel): tekening_beoogd_bouwblok_zwaagdijk_212_aangepast_aan_stankcirkel.jpg

- Per 19 september 2013 vernieuwd mogelijk bouwblok naar aanleiding van het rapport van de Milieudienst Westfriesland, met positionering van het bouwblok in het midden van het perceel en uitgaande van de situatie zonder mechanische ventilatie in de veeschuur (waardoor een klein stukje van het bouwblok komt te vervallen): tekening_beoogd_bouwblok_midden_perceel_zonder mechanische ventilatie.jpg
- Per 23 september 2013 vernieuwd mogelijk bouwblok naar aanleiding van de toestemming van de buurvrouw om mechanische ventilatie aan te laten brengen in haar paardenstal: tekening beoogd bouwblok bij mechanische ventilatie paardenstal

- Dezelfde tekening van een bouwblok (op 30 meter afstand gevel tot gevel) op basis van het nieuwe kaartmateriaal van 1-10-2013 in Google Earth: Zwaagdijk_2012_bouwblok_op_30_meter_gevel_tot_gevel.jpg

- Per 17 september 2014, voor het geval de gemeente (onterecht) vast zou willen blijven houden aan minimaal 50 meter afstand van gevel tot gevel tot de paardenschuur van de buurvrouw, dan is hier een mogelijke alternatieve tekening waarbij het bouwblok voor het hoofdverblijf is losgekoppeld van het bouwblok voor het gastenverblijf. Hiervoor moet een extra windhaag aangeplant worden tussen het gastenverblijf en de fruittuin van de buurman: alternatief_50_meter_gevel_tot_gevel_met_apart_gastenverblijf.jpg
- Met ingang van 2017 richten we onze plannen op slecht één bouwblok. Een paar politieke partijen hebben geen bezwaar tegen een twee-generatiewoning, maar wel als het bijgebouw los staat van het hoofdgebouw. De tekening met het bouwblok is daarom aangepast: Zwaagdijk_212_een_bouwblok_50_meter_afstand.jpg


Wetten, regels en plannen inzake landgoed

Natuurschoonwet 1928: zoek op http://wetten.overheid.nl/zoeken/ naar "Natuurschoonwet 1928"
Handleiding Natuurschoonwet 1928, uitgegeven door de (Dienst) Landelijke Service bij Regelingen (LASER) van het Ministerie van LNV:  https://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/Handleiding-Natuurschoonwet-1928.pdf 

Structuurvisie Noord-Holland 2040: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm

Nieuwe Agenda Groen van de provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Nieuwe-Agenda-Groen.htm

Tekst in de nieuwe agenda groen van de provincie Noord-Holland over nieuwe landgoederen: 201210provincie_nh_kiezen_voor_kwaliteit.htm

Structuurvisie Wervershoof 2020: opgevraagd bij de gemeente Medemblik

Bestemmingsplan Dorpskernen IV (waaronder ook Zwaagdijk valt):  Bestemmingsplan pdf-bestand (pdf, 64,463 kB)

Woonvisie Medemblik 2012-2012: http://www.medemblik.nl/Medemblik/Mediatheek/Website_Medemblik/Bewoner/Bouwen_wonen_verkeer/Beleid/Woonvisie_2012_2020_vastgesteld.org
 

16 september 2011: Feest in Zwaagdijk bij de opening van de nieuwe school/MFA!

Na de eindoverwinning voor Zwaagdijk inzake de MFA hier het allesbepalende dossier milieuzonering

In het jaar 2007 heeft de familie Wiering gratis grond (zoveel als nodig tot een maximum van 3000 vierkante meter) aangeboden, zonder enige voorwaarde, ten behoeve van de school/multifunctionele accomodatie in Zwaagdijk. Wij waren bang dat na de gemeentelijke fusie de MFA op de lange baan geschoven zou worden. Voorafgaand aan onze gift aan de gemeenschap hebben wij een uitgebreide wetstechnische analyse opgesteld over de aanwezige milieucirkels van agrarische bedrijven.

1. de afstand tussen kasbedrijven en nieuwe huizen: milieuzonering_kas.html

2. de afstand tussen fruitbomen, een veehouderijbedrijf en de nieuwe school/MFA in Zwaagdijk:

a. Uitgebreide wetstechnische analyse van de afstanden aan te houden tot de school/MFA met ingang van 2007

b. 20090127Gemeentestem, artikel over het van rechtswege vervallen van milieuvergunningen met ingang van 2007

c. Brief aan het collegevan B&W van Wervershoof van 22 oktober 2007 , Bijlage afbeelding milieuzonering school en Bijlage afbeelding bouwblok van de school

d. Brief aan het college van B&W van Wervershoof van 12 februari 2009

e. Brief aan het college van B&W van Wervershoof van 8 april 2009
Helaas hebben de ambtenaren in de jaren 2007 en 2008 geprobeerd om de gift van de familie Wiering belachelijk te maken door te stellen dat als de oude school gesloopt zou worden, er op hetzelfde bouwblok geen nieuwe school/MFA gebouwd mocht worden vanwege de milieuzonering. Met ingang van januari 2007 is er nieuwe wetgeving van kracht geworden die exacte aantallen meters geeft voor milieuzonering rond o.a. veehouderijbedrijven. Deze wetgeving maakte duidelijk dat er geen enkel probleem op het gebied van milieuzonering bestond. Zelfs na herhaaldelijk gewezen te zijn op de feiten, bleven de ambtenaren beweren dat de gift van de familie Wiering waardeloos was. Eind 2008 heeft de Milieudienst Westfriesland een rapport uitgebracht over de milieuzonering rond het voormalige veehouderijbedrijf van Schilder. Het niveau van het rapport is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Meer dan twee jaar na het van kracht worden van de nieuwe wetgeving (!) rept de Milieudienst Westfriesland nog steeds met geen woord over de nieuwe wetgeving! De enige juiste stelling (en dan overdrijven we niets) in het hele rapport bleek de eindconclusie dat de MFA sowieso op het bestaande bouwblok gebouwd kon worden.

!!!De eindoverwinning 16 september 2011!!! Een nieuwe school/MFA in Zwaagdijk: 20110916NHD_opening_over_de_leek.pdf

Op 24 februari 2012: de opening van het "landje van Joris Wiering", een speelveldje van kunstgras vernoemd naar de voormalig eigenaar. De school is de gift niet vergeten: YouTube-filmpje in HD (1080p) van de opening op 24 februari 2012

 
Onterechte vergelijking tussen de plannen van het Leeker Woonland BV en de realisatie van een bouwblok op meer dan 5 hectare voor 90% openbare landbouwgrond

!Speciaal voor de politici in de gemeente Medemblik, nog één maal de echte plannen van het Leeker Woonland BV!: https://drive.google.com/file/d/0B3E35s89ZnQGRXRaRm5UU09lY0k/edit?usp=sharing

Dit naar aanleiding van de volgende tekst in de Woonvisie Medemblik 2012-2020 : "We zijn tegenstander van woonlandschappen. Grote statige huizen met parkachtige tuinen passen niet in het open landschap van Medemblik. De door projectontwikkelaars beoogde realisering van woonlandschappen in het Kromme Leekgebied heeft de gemeenteraad afgewezen."
Helaas staat in de brief van het college van 2 juli 2013 vervolgens de volgende tekst, waarbij gesuggereerd wordt dat het een citaat betreft uit de Woonvisie, maar dat is het niet!!! "Dit geldt uiteraard ook voor incidentele aanvragen van particulieren. De raad is voorts van mening dat er geen geschikte locaties voor woonlandschappen elders in de gemeente voorhanden zijn." De tekst "Dit geldt uiteraard ook voor incidentele aanvragen van particulieren" is dus géén citaat uit de woonvisie en is een interpretatie door de schrijver van de brief van 2 juli 2013. Het is in ieder geval duidelijk, zoals bevestigd door verschillende raadsfracties, dat met de tekst de plannen van het Leeker Woonland BV beschreven werden: de bouw van 1.350 woningen in het Kromme Leek gebied. Daarin waren grote statige huizen getekend met parkachtige (niet-openbare!) tuinen, een plan dat voorgoed een einde gemaakt zou hebben aan het Kromme Leek gebied. Daar was de gemeenteraad (terecht) op tegen. Uiteraard heeft de aanvraag van een bouwblok voor een huis, dat inclusief gastenverblijf twee wooneenheden bevat, helemaal niets te maken met "woonlandschappen"! Iedere suggestie dat een landgoed van meer dan 5 hectare (waarvan 90% open voor het publiek!) vergelijkbaar zou zijn met 1.350 woningen in het Kromme Leek-gebied is (als ik het mag zeggen) niet correct. De (terechte) veroordeling door de gemeenteraad van een (voor het Kromme Leek gebied) zeer negatief plan wordt gebruikt om een (voor het Kromme Leek-gebied) zeer positief plan af te kraken. Uiteindelijk is er in de commissie ruimte dan ook nooit de vraag opgekomen of mijn plan lijkt op de "woonlandschappen" uit de woonvisie.